.......... ขออภัย .......

เวบไซด์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแสง

ต้องปิดปรับปรุงชั่วคราว

เนื่องจากโดนไวรัส โจมตี ทำลายฐานข้อมูล