หน้าแรก | ข่าวสาร | ติดต่อเรา | กระดานข่าว | ดาวน์โหลด | FAQ
   
เข้าระบบ
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!
เมนูหลัก
ค้นหา
สถานีอนามัยในเครือข่าย
สถาพอากาศวันนี้
เวบไซด์น่าสนใจ
คำนวนบำเหน็จ บำนาญ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตรวจสอบสิทธิบัตร

ยื่นแบบเสียภาษี

เช็คความเร็วอินเตอร์เนต

เว็บแห่งการเรียนรู้ XOOPS

ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชาวสาธารณสุขอำเภอชุมแสง


สนใจแลกลิงก์นำโค้ดข้างล่างนี้
ไปติดที่เว็บของท่านแล้วแจ้ง
webmaster@
chumsaenghealth.org


สสอ.ชุมแสง

,
 
นายสนั่น  พิสมัย
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
สาธารณสุขอำเภอชุมแสง
นายจำเริญ  เต้านวม
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานบริหารทั่วไป
-งานการเงิน
-งานพัสดุ
-งานธุรการ


นางสมฤดี  บุญเป็ง
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
งานพัฒนายุทธศาสตร์
-งานแผนงาน
-งานนิเทศและประเมิน
-งานข้อมูลข่าวสาร
-งานพัฒนาบุคลากร
-งานสาธารณสุขมูลฐาน
-งานวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานสาธารณสุข
-งานการเจ้าหน้าที่
-งานกฏหมายสาธารณสุข
-งานประชาสัมพันธ์
-งาน 5 ส.นางวรนุช  ผลเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานประกันสุขภาพ
-งานประกันสุขภาพ
-งานสุขศึกษา
-งานระบาดวิทยา
-งานอุบัติเหตุอุบัติภัย
-งานพัฒนาคุณภาพบริการ

               นางสายรุ้ง  สุ่มประเสริฐ
         นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
งานส่งเสริมสุขภาพ
-งานส่งเสริมสุขภาพ
-งานรักษาพยาบาล
-งานอนามัยแม่และเด็ก
-งานจิตเวช
-งานโภชนาการ
-งานโรคไม่ติดต่อ
-งานยาเสพติด
-งานข้อมูลเทคโนโลยี่สารสนเทศ IT

         นายกิตติศักดิ์  วิมลศิริสุวรรณ
       เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
งานโรคติดต่อ
-งานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
-งานความคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
-งานควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
-งานควบคุมโรคติดต่อที่อาหารและน้ำเป็นสื่อ
-งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

           นางบังอร  ภู่ทอง
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานคุ้มครองผู้บริโภค
-งาน คบส.
-งานบริหารเวชภัณฑ์
-งานทันตสาธารณสุข
-งานอนามัยโรงเรียน


              นางกาญจนา  เทียมกลิ่น
         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
-งานรับ-ส่งหนังสือ
-งานรับ-ส่งวิทยุ/โทรศัพท์
-งานบริการและต้อนรับ
-งานห้องสมุด
-งานรายงาน
-งาน 5 ส.
-งานรับจ่ายวัสดุ

                  นายสุเทพ  ศรีทอง
                    ลูกจ้างชั่วคราว
- งานภารโรง