หน้าแรก | ข่าวสาร | ติดต่อเรา | กระดานข่าว | ดาวน์โหลด | FAQ
   
เข้าระบบ
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!
เมนูหลัก
ค้นหา
สถานีอนามัยในเครือข่าย
สถาพอากาศวันนี้
เวบไซด์น่าสนใจ
คำนวนบำเหน็จ บำนาญ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตรวจสอบสิทธิบัตร

ยื่นแบบเสียภาษี

เช็คความเร็วอินเตอร์เนต

เว็บแห่งการเรียนรู้ XOOPS

ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชาวสาธารณสุขอำเภอชุมแสง


สนใจแลกลิงก์นำโค้ดข้างล่างนี้
ไปติดที่เว็บของท่านแล้วแจ้ง
webmaster@
chumsaenghealth.org


สสอ.ชุมแสง

,
 
ข่าวการศึกษา/การย้าย/สมัครสอบ : สอบภาค ก ของวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ส่งมาโดย admin เมื่อ 7/12/2007 10:00:00 (4716 ครั้งที่อ่าน)

1. ตำแหน่งที่เปิดสอบแข่งขันมี 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบศุลกากร 3 อัตราที่บรรจุประมาณ 51 อัตรา
1.2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตราที่ บรรจุประมาณ 17 อัตรา
4. การรับสมัครสอบ
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2551 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th


2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบศุลกากร 3
ปฏิบัติหน้าที่ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสัญญาณภาพจากการตรวจสอบตู้สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ การตรวจสอบใบขนสินค้าและเอกสารพิธีการเกี่ยวกับการนำสินค้าเข้าและส่งสินค้าออกการตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร ราคาศุลกากร แหล่งกำเนิดสินค้า การกำหนดราคาศุลกากรการประเมินอากรการจัดเก็บเงินภาษีอากรและเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆการจัดเก็บอากรปากระวางการตรวจปล่อยสินค้าที่นำเข้าและส่งออก การตรวจคัดและตรวจปล่อยของที่นำเข้าและส่งออกทางไปรษณีย์ การควบคุมการบรรทุกและขนถ่ายสินค้า การคืนภาษีอากร การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรการตรวจของติดตัวผู้โดยสาร การตรวจสอบเอกสารหลักฐานบัญชีเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก การสืบสวนป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2.2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล ร่วมศึกษารายละเอียดของระบบงานและระบบข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์ ออกแบบ เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดกระบวนการทำงานของระบบประมวลผล ระบบงาน และระบบข้อมูล ติดตั้งชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประมวลผล ปรับปรุง แก้ไข แฟ้มข้อมูล เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไข ข้อผิดพลาดของคำสั่ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. คุณวุฒิสำหรับการสมัครสอบแข่งขัน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบศุลกากร 3
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางคอมพิวเตอร์
4. การรับสมัครสอบ
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2551 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th
4.2 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมสอบ ตำแหน่งละ 100 บาท
2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ภายในวันและเวลาที่กำหนด
5. เงื่อนไขการสมัครสอบ
5.1 ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
5.2 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบทั้ง 2 ตำแหน่งได้ ในกรณีที่มีวุฒิการศึกษา ตรงตามกำหนดในข้อ 2.2 ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ และเมื่อสมัคสอบเรียบร้อยแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้
6. วิชาที่สอบมีอะไรบ้าง
วิชาที่สอบทั้ง 2 ตำแหน่ง หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมี 3 ภาค ดังนี้
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ซึ่งประกอบด้วยวิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล และวิชาภาษาไทย รายละเอียดในข้อ 8.1 ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) รายละเอียดในข้อ 8.2 ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ
3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง รายละเอียดในข้อ 8.3 ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ

ข้อควรระวัง

1. ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น รายละเอียดในข้อ 4.1 ตามประกาศรับสมัครสอบฯ
2. ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบทั้ง 2 ตำแหน่งได้ ในกรณีที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดในข้อ 2.2 ตามประกาศรับสมัครสอบฯ และเมื่อสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ รายละเอียดในข้อ 4.2 ของประกาศรับสมัครสอบฯ
3. ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครยื่นมาภายหลังไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมศุลกากรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
4. ชื่อ-สกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็น ชื่อ – นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงกับในบัตรประชาชน
5. ก่อนส่งใบสมัครกรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เพราะจะใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขอ้างอิงตลอดการสอบแข่งขันฯ
6. ในกรณีที่มีการกรอกเลขประจำตัวประชาชนผิด กรมจะไม่มีการแก้ไขให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนกดปุ่มส่งใบสมัคร
7. ผู้สมัครสอบรายใดที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว แต่ไม่ได้แจ้งไว้ในการกรอกข้อมูลในใบสมัครสอบ และได้เข้าสอบ ภาค ก. ในครั้งนี้อีก กรมศุลกากรจะถือผลการสอบครั้งนี้เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ