หน้าแรก | ข่าวสาร | ติดต่อเรา | กระดานข่าว | ดาวน์โหลด | FAQ
   
เข้าระบบ
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!
เมนูหลัก
ค้นหา
สถานีอนามัยในเครือข่าย
สถาพอากาศวันนี้
เวบไซด์น่าสนใจ
คำนวนบำเหน็จ บำนาญ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตรวจสอบสิทธิบัตร

ยื่นแบบเสียภาษี

เช็คความเร็วอินเตอร์เนต

เว็บแห่งการเรียนรู้ XOOPS

ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชาวสาธารณสุขอำเภอชุมแสง


สนใจแลกลิงก์นำโค้ดข้างล่างนี้
ไปติดที่เว็บของท่านแล้วแจ้ง
webmaster@
chumsaenghealth.org


สสอ.ชุมแสง

,
 
ส่งรายงาน/แบบรายงาน : แจ้งแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
ส่งมาโดย admin เมื่อ 27/1/2009 8:00:00 (4892 ครั้งที่อ่าน)

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาศักยภาพ อสม.โดยให้ทุกจังหวัดจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ในประเด็นหลัก 4 เรื่อง ได้แก่ อสม.นมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว แผนที่ยุทธศาสตร์ ภาวะโลกร้อนและวัณโรค นั้น รวมทั้งการสนับสนุน อสม. ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยจะจ่ายค่าตอบแทนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนให้มีประสิทธิภาพนั้น
ในการนี้ สสจ.นครสวรรค์ ขอส่งสรุปผลการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในปี 2552 ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ขยายเวลาให้ทุกหน่วยงานทุกแห่งดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เกิดความสมบูรณ์ผ่านทางเวปไซต์ http://Thaiphc.net เพื่อเป็นการเตรียมหลักฐานการแสดงตัวตนของ อสม.ให้แล้วเสร็จ ภายใน 10 กุมภาพันธ์ 2552 ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะจัดสรรงบประมาณตามความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลดังกล่าว หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ งานพัฒนาบุคลากรฯ


เอกสารหมายเลข 1
(ร่าง)
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง แนวทางการบริหารโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปี 2552 (ค่าตอบแทน)
****************************
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ อสม.ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเข้มแข็งและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชุมชน
2.เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพของ อสม.ให้สามารถดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติและเงื่อนไขของ อสม.ที่จะได้รับสวัสดิการ
1.ต้องเป็น อสม.ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและ ขึ้นทะเบียนและมีรายชื่อในฐานข้อมูลบัตรอสม.
2.เป็น อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นระยะเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
3.ต้องมีบัตรประจำตัว อสม.หรือหนังสือรับรองการเป็น อสม.จากนพ.สสจ.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
4.กรณีที่ อสม.ซึ่งไม่เคยร่วมกิจกรรมสุขภาพในชุมชนหรือไม่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐาน หากประชาคมหรือชุชนมีมติเห็นชอบอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการก็สามารถเข้าร่วมได้
แนวทางการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน
1.ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ตรงกับจำนวนข้อมูลที่ยืนยันให้กับ สสจ.นว ให้เสร็จสิ้นภายใน 10 กุมภาพันธ์ 2552 หลังจากนั้นระบบจะปิดรับข้อมูล (จ.นครสวรรค์ จำนวน 16,754 คน)
2.ประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางการดำเนินงานให้กับ อสม. ได้แก่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 อสม.ทุกคนจะต้องมีการทำงานเชิงรุกอย่างเป็นระบบตามแนวทางใหม่ กล่าวคือ ต้องมีระยะเวลาในการทำงานที่แน่นอน อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์หรือ อย่างน้อย 4 วันต่อเดือนในกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบในหมู่บ้านรวมทั้งความถี่ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคในเชิงรุกและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงจะเป็นผู้กำหนดรวมทั้งมีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับกิจกรรมรณรงค์ของกระทรวง
3.แนวโน้มการจัดสรรงบประมาณจะผ่านทางท้องถิ่นตามหลักการกระจายอำนาจ ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยให้ อสม.ได้เรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในชุมชน สัปดาห์ละ 1 วันโดยได้รับเป็นคราวๆละ 600 บาทต่อเดือนโดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม.จะต้องจัดทำแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งให้กับท้องถิ่น ภายใน 31 มี.ค. 52 จากนั้นดำเนินการอบรมและรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้กับท้องถิ่น ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
4.เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ได้แก่ รายงานผลการปฏิบัติงานของอสม. ใบสำคัญรับเงิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(เฉพาะงวดแรก)และสำเนาบัญชีเงินฝากหรืออื่นๆที่ท้องถิ่นเป็นผู้กำหนด

เอกสารหมายเลข 2

โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2552: สู่ทศวรรษที่ 4 แห่งการสาธารณสุขมูลฐาน
……………………………………………………

1.หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งในภาวะวิกฤติและภาวะปกติในหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่รวมทั้ง จัดกิจกรรมรณรงค์ภายหลังการอบรมเพื่อสร้างกระแสและปลุกจิตสำนึกประชาชนให้เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาด้านสุขภาพ คือ การที่ชุมชนสามารถมีโครงการของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน รวมทั้งการกำหนดมาตรการทางสังคมเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของชุมชน ในเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของชุมชนและสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนเองอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดเนื้อหาหลักของการอบรมครั้งนี้ 4 เรื่อง ได้แก่ อสม.นมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ภาวะโลกร้อน แผนที่ยุทธศาสตร์และวัณโรค

2.วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ให้มีความรู้ ทัศนคติ ทักษะและความสามารถในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนโดยใช้กลวิธีสาธารณสุขมูลฐานได้อย่างมีประสิทธิผลทันต่อสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปัจจุบัน สามารถเป็นผู้นำในงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและรักษาพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนการเฝ้าระวังสุขภาพและคัดกรองผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เป้าหมาย : อาสาสมัครสาธารณสุขของจังหวัดนครสวรรค์
4.ระยะเวลาในการดำเนินงาน : เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2552 (หลักสูตร 1 วัน)
5.งบประมาณในการดำเนินงาน : จาก PP Area-based และ กรม สบส.
ซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
1.) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 70 บาทต่อคน
2.) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ /การบริหารจัดการอื่นๆ จำนวน 30 บาทต่อคน
3.) ค่าพาหนะเดินทางสำหรับ อสม.ที่เข้าการฝึกอบรม จำนวน 50 บาทต่อคน
6.ระบบการรายงานหลังการอบรมเสร็จสิ้น
6.1 รายงานการทดสอบความรู้ ก่อน – หลังการอบรม
6.2 แบบประเมินกระบวนการอบรมฟื้นฟู อสม.
(ส่งเอกสารเป็น PAPER ให้ สสจ.นว และดำเนินให้เสร็จสิ้น ภายในกุมภาพันธ์ 2552)
7.ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานพัฒนาบุคลากรฯและ สสอ.บรรพตพิสัย


ไฟล์แนบ: อสม.zip 
หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ