หน้าแรก | ข่าวสาร | ติดต่อเรา | กระดานข่าว | ดาวน์โหลด | FAQ
   
เข้าระบบ
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!
เมนูหลัก
ค้นหา
สถานีอนามัยในเครือข่าย
สถาพอากาศวันนี้
เวบไซด์น่าสนใจ
คำนวนบำเหน็จ บำนาญ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตรวจสอบสิทธิบัตร

ยื่นแบบเสียภาษี

เช็คความเร็วอินเตอร์เนต

เว็บแห่งการเรียนรู้ XOOPS

ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชาวสาธารณสุขอำเภอชุมแสง


สนใจแลกลิงก์นำโค้ดข้างล่างนี้
ไปติดที่เว็บของท่านแล้วแจ้ง
webmaster@
chumsaenghealth.org


สสอ.ชุมแสง

,
 

ส่งรายงาน/แบบรายงาน
ส่งรายงาน/แบบรายงาน : แบบรายงานการออกกำลังกาย ปี 2552
 ส่งมาโดย admin เมื่อ 8/2/2009 7:45:24 (2579 ครั้งที่อ่าน)

การประเมินการออกแรง/ออกกำลังกายของประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปในระดับหมู่บ้านปี2552
การประเมินการออกแรง/ออกกำลังกายของประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปในระดับหมู่บ้าน ให้ใช้วิธีการสุ่มสำรวจ และสัมภาษณ์เก็บข้อมูลดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่สอ.สำรวจจำนวนประชากรอายุ 15ปีขึ้นไปของแต่ละหมู่ว่ามีจำนวนทั้งหมดเท่าไร และจัดทำทะเบียนรายชื่อประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปเรียงตามบ้านเลขที่ของแต่ละหมู่ จากนั้นคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง และจำนวนหลังคาเรืองกลุ่มตัวอย่างโดย
1.1 การคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
- ถ้าประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในหมู่บ้านมีจำนวนน้อยกว่า 100 คน สุ่มร้อยละ 100 ของจำนวนประชากรกลุ่มดังกล่าว
- ถ้าประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในหมู่บ้านมีจำนวน100 -999 คน สุ่มร้อยละ 25 ของจำนวนประชากรกลุ่มดังกล่าว
- ถ้าประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในหมู่บ้านมีจำนวน1,000-9,999 คน สุ่มร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรกลุ่มดังกล่าว
- ถ้าประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในหมู่บ้านมีจำนวน 10,000 คน สุ่มร้อยละ 1 ของจำนวนประชากรกลุ่มดังกล่าวแต่ไม่เกิน 2,500 คน
รายละเอียดและแบบรายงานให้สอ.ดาวน์โหลดตามไฟล์ที่แนบมา

ส่งรายงาน/แบบรายงาน : แจ้งแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
 ส่งมาโดย admin เมื่อ 27/1/2009 8:00:00 (4892 ครั้งที่อ่าน)

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาศักยภาพ อสม.โดยให้ทุกจังหวัดจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ในประเด็นหลัก 4 เรื่อง ได้แก่ อสม.นมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว แผนที่ยุทธศาสตร์ ภาวะโลกร้อนและวัณโรค นั้น รวมทั้งการสนับสนุน อสม. ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยจะจ่ายค่าตอบแทนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนให้มีประสิทธิภาพนั้น
ในการนี้ สสจ.นครสวรรค์ ขอส่งสรุปผลการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในปี 2552 ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ขยายเวลาให้ทุกหน่วยงานทุกแห่งดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เกิดความสมบูรณ์ผ่านทางเวปไซต์ http://Thaiphc.net เพื่อเป็นการเตรียมหลักฐานการแสดงตัวตนของ อสม.ให้แล้วเสร็จ ภายใน 10 กุมภาพันธ์ 2552 ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะจัดสรรงบประมาณตามความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลดังกล่าว หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ งานพัฒนาบุคลากรฯ

อ่านต่อ... | 5675 ไบต์
ส่งรายงาน/แบบรายงาน : ส่งรายงาน 506 กับ 18 แฟ้ม สอ.ท่ากร่าง
 ส่งมาโดย admin เมื่อ 1/12/2008 15:40:00 (2060 ครั้งที่อ่าน)

ส่งรายงาน 506 กับ 18 แฟ้ม สอ.ท่ากร่าง
เนื่องจากเมล์ใช้ไม่ได้

ส่งรายงาน/แบบรายงาน : ความเคลื่อนไหวตามพรบ.ข้าราชการพลเรือน 2551
ส่งมาโดย admin เมื่อ 4/10/2008 4:20:00 (2224 ครั้งที่อ่าน)

การแต่งตั้ง การให้ได้เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง

การจัดคนลง การแต่งตั้ง และสิทธิประโยชน์และเครื่องแบบการแต่งกาย ตามพรบ.ข้าราชการพลเรือน 2551

การปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง

สรุปสาระสำคัญ กฏ กพ. ข้อบังคับ หนังสือเวียน ตามพรบ.ข้าราชการพลเรือน 2551

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน

โครงการปรับปรุงแก้ไขกฏหมายให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน 2551

แนวทางปฏิบัติการกำหนดอัตรากำลังและการแต่งตั้งข้าราชการในระหว่างการปรับใช้พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

บัญชีสายงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ติดตามความเคลื่อนไหวการปรับปรุงพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนเงินเดือนค่าตอบแทนติดตามความเคลื่อนไหวการปรับปรุงพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนเงินเดือนค่าตอบแทน


สาระสำคัญพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนเงินเดือนค่าตอบแทน 2551

ส่งรายงาน/แบบรายงาน : แบบสอบถามเกษตรกร
 ส่งมาโดย admin เมื่อ 9/6/2008 16:52:18 (2702 ครั้งที่อ่าน)

แบบสอบถามเกษตรกรแก้ไขตัดข้อความเหลือแค่ 2 แผ่น

ส่งรายงาน/แบบรายงาน : สรุป KPI เมษายน 2551
 ส่งมาโดย admin เมื่อ 8/5/2008 8:11:31 (1128 ครั้งที่อ่าน)

สรุป KPI เมษายน 2551

ส่งรายงาน/แบบรายงาน : ทะเบียนร้านค้าชำร้านจำหน่ายอาหารสดและจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ
 ส่งมาโดย admin เมื่อ 8/5/2008 7:56:05 (1180 ครั้งที่อ่าน)

ทะเบียนร้านค้าชำร้านจำหน่ายอาหารสดและจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ เพื่อใช้การดำเนินงานอาหารปลอดภัยปี 2551

ส่งรายงาน/แบบรายงาน : กรอบการประเมิน KPI 2551
 ส่งมาโดย admin เมื่อ 20/3/2008 19:10:00 (1423 ครั้งที่อ่าน)

กรอบการประเมิน KPI 2551

ส่งรายงาน/แบบรายงาน : แบบรายงานออกกำลังกายปี51
 ส่งมาโดย admin เมื่อ 4/2/2008 10:30:00 (1418 ครั้งที่อ่าน)

แบบรายงานออกกำลังกายปี51 ให้ทุกสอ.download แบบรายงานและวิธีการคำนวนการประเมินการออกแรง/ออกกำลังกายของประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปในระดับหมู่บ้านปี2551รายละเอียด

ส่งรายงาน/แบบรายงาน : ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2550
 ส่งมาโดย admin เมื่อ 26/1/2008 8:15:38 (1841 ครั้งที่อ่าน)

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2550

ส่งรายงาน/แบบรายงาน : แบบสอบถามเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
 ส่งมาโดย admin เมื่อ 17/1/2008 11:47:23 (9508 ครั้งที่อ่าน)

แบบสอบถามเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชปรับใช้ตามความเหมาะสมนะครับ

ส่งรายงาน/แบบรายงาน : แบบรายงานอาหารปลอดภัย
 ส่งมาโดย admin เมื่อ 21/12/2007 11:07:06 (1640 ครั้งที่อ่าน)

แบบรายงานอาหารปลอดภัย

ส่งรายงาน/แบบรายงาน : สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการพลเรือนสามัญ
 ส่งมาโดย admin เมื่อ 4/12/2007 15:29:10 (1889 ครั้งที่อ่าน)

สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการพลเรือนสามัญ เชิญ download ได้เลยขอบคุณสอ.หนองขอนที่พิมพ์มาแบ่งปันครับ

ส่งรายงาน/แบบรายงาน : อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
 ส่งมาโดย admin เมื่อ 5/11/2007 18:58:08 (1196 ครั้งที่อ่าน)

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

ส่งรายงาน/แบบรายงาน : ไฟล์เพิ่มยาใน hcis
 ส่งมาโดย admin เมื่อ 11/10/2007 11:29:40 (1052 ครั้งที่อ่าน)

นำไฟล์zip ไปแตกzip แล้วนำไปวางที่ไดร์ C ส่วนรหัสยาให้โทรถาม ที่สสอ.ก่อน

ส่งรายงาน/แบบรายงาน : แบบรายงานภัยภิบัติ/อุทกภัย
 ส่งมาโดย admin เมื่อ 10/10/2007 14:55:10 (1556 ครั้งที่อ่าน)

แบบรายงานภัยภิบัติ/อุทกภัย
เนื่องจากสถานการณ์น้ำปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วให้สอ.ในพื้นที่รายงานตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งส่งที่สสอ.ทุกวันเพื่อรายงานสถานการณ์ให้สสจ.ทราบ

ส่งรายงาน/แบบรายงาน : ใบเบิกยา งวด 1
 ส่งมาโดย admin เมื่อ 8/10/2007 13:04:40 (991 ครั้งที่อ่าน)

ใบเบิกยา งวด 1

ส่งรายงาน/แบบรายงาน : แผนยา 2551
 ส่งมาโดย admin เมื่อ 4/10/2007 11:22:26 (1018 ครั้งที่อ่าน)

แผนยาอำเภอชุมแสง 2551

ส่งรายงาน/แบบรายงาน : การส่งรายงานต่างๆ
 ส่งมาโดย kala เมื่อ 19/9/2007 20:19:55 (968 ครั้งที่อ่าน)

การส่งรายงานต่างๆ ต้องสมัครสมาชิกก่อน แล้วไฟล์ที่จะส่งต้องเป็นไฟล์ Zip ขนาดไม่เกิน 1024 Kb แนบโดยเลือกbrowse ข้างล่างแล้วแนบมาครับ
ถ้าไฟล์ขนาดใหญ่ให้ส่งทาง web mail สสจ.ก่อนot

ส่งรายงาน/แบบรายงาน : ใบเบิกยาปี 2551 แก้ไข 13 กันยายน 2550
 ส่งมาโดย admin เมื่อ 13/9/2007 15:30:31 (1047 ครั้งที่อ่าน)

ใบเบิกยาปี 2551 แก้ไข 13 กันยายน 2550

ส่งรายงาน/แบบรายงาน : แผนยาแก้ไข13 กันยายน 2550
 ส่งมาโดย admin เมื่อ 13/9/2007 15:29:28 (969 ครั้งที่อ่าน)

แผนยาแก้ไข13 กันยายน 2550